Get Adobe Flash player

חיבור נאה וייחודי מונח לפנינו, הוא ניהו הספר הנפלא "יד נתן", ובו תמצית דיני והלכות טהרה על סדר מסכת נדה, פרי יגיעו ועמלו של האברך החשוב הרה"ג ר' דוד נתן גלר שליט"א, מטובי ופארי האברכים בקהילת "מנין אברכים" שבשכונת הגפן.

חיבורי טהרה רבים חוברו ונפוצו בקרב בית ישראל, כולם שווים לטובה ולברכה, אמנם מיוחד הוא החיבור שלפנינו, בהיותו ספר המשלב בחכמה ובתבונה רבה את ההלכות הרבות על סדר המסכת כולה, מתחילתה ועד סופה. וכבר מעיד הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א בהסכמתו על הספר, בדבר התועלת הגדולה שיש ללומדים ולמעיינים בספר זה, בהיות עניני ההלכה וסוגיות הגמרא ערוכים לפניהם, ושזורים זה בזה, בצורה נפלאה ובהירה.
הרב המחבר שליט"א השכיל בחכמתו לסדר דבר דבור על אופנו, בצורה ברורה ובצחות הלשון, ובמראי מקומות ברורים ובהירים, ואת הכל עשה ופעל במיטב כשרונותיו הברוכים, עליהם מעיד בהסכמתו הנלהבת, רבו הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א, ראש ישיבת "באר התורה" בעיה"ק ירושלים, שבצילה למד והתעלה הרב המחבר שליט"א.
למען שלמות היצירה מובאים בסוף הספר תמצית ההלכות הנוגעים להלכות טהרה, ואינם מובאים במסכת נדה, ואין ספק שמדובר במלאכת אומן נפלאה, המסייעת הרבה ללומדי המסכת וללומדי ההלכות.
ברכותינו להרה"ג המחבר שליט"א שיוסיף עוד כהנה וכהנה בעמל תורתו, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, וייאותו רבים לאור תורתו הנעים.