Get Adobe Flash player

בימי בין המצרים, בהם מתאבלים אנו על חורבן בית מקדשנו, ומייחלים לראותו בנוי על תילו בקרוב בימינו, הונח לפנינו חיבור נפלא וייחודי "הנה ימים באים", ובו מובאים בפירוט רב ההלכות הנוגעות למי שנכנס לבית המקדש מדיני מורא בית המקדש והמסתעף, וכן חלק אגדה, ובו "נטפי אור לקרב את בית המקדש אל ליבנו עם הנחיות מעשיות" (כלשון שער מדור האגדה).

יצירה נפלאה זו נתחברה על ידי שני אברכים יקרים ומופלגים, בהם הרה"ג רבי שלמה בורוכוב שליט"א מחשובי האברכים בשכונת הדקל, ומפארי לומדי ישיבת מיר בעיה"ק ירושלים.
הרה"ג המחבר שליט"א כבר איתמחי בחיבור נפלא "שינוני שלמה" עמ"ס גיטין, וכעת הניף ידו בשנית בתבונה ובחכמה יתירה, לאסוף כעמיר גורנה את כל ההלכות הנוגעות למעשה בכניסה לבית המקדש שייבנה במהרה בימינו, ויחד עם רעהו שליט"א הניחו לפני לומדי התורה והוגי ההלכה חיבור נאה ומפואר, אשר מלבד עצם העיון בו וידיעת ההלכות, הוא גם מעורר בתשוקה יתירה את הציפיה לבנין בית מקדשנו, למען נוכל לקיים במהרה את ההלכות המופיעות בחיבור דנן.
חיבור זה יצא לאור בראשונה בשפה האנגלית, וכעת, בשנה זו, הוא יוצא לאור בשפה העברית, כשעל התרגום הופקד הרה"ג הרב בורוכוב שליט"א.
ראוי הוא חיבור נפלא זה לעטר את שולחנם של כל יראי ה' המייחלים ומצפים לישועת השי"ת, יען כי הלכות חשובות אלו יהיו נוהגים להלכה ולמעשה מיד עם ביאת משיח צדקנו, ורדת בית המקדש השלישי באש גדולה מן השמים, ועיני כולנו שמחות ורואות בתשועת עמנו.