Get Adobe Flash player

הלכות ארבעת המיניםדבר בעיתו מה טוב, בשמחה רבה מציגים אנו בפני בני התורה בעירנו, שוחרי התורה וההלכה, את הספר החדש שיצא זה עתה לאור, ספר "אגודת ישראל", ובו סיכום ובירור על כל הלכות ארבעת המינים, פרי יצירתו הכבירה והמופלאה של האברך החשוב הרה"ג רבי ישראל זלוטניק שליט"א, מטובי ופארי בני קהילת "פרושים" שבגבעה ב' בעירנו.כבר איתמחי גברא ביצירותיו התורניות-ההלכתיות המפארות את שולחן לומדי ההלכה, אך מיוחדת היא יצירה חשובה ונשגבה זו, בהיות הספר דנן מקיף ומברר היטב היטב - במאתיים וחמישים עמודים! - את כל פרטי ודקדוקי הלכות ארבעת המינים, מתחילת דברי הגמרא והראשונים, עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ואין ספק שהלומדים והמעיינים בו ישכילו ויחכימו הרבה בדיני ארבעת המינים, אשר סוגיותיהם רבות וקשות הן.
מלאכת אומן של ממש ויגיעה רבה השקיע הרה"ג המחבר שליט"א בספרו הנכבד, הערוך בטוב טעם ודעת ובשפה ברורה ונעימה השווה לכל נפש, כאשר עיקרי ההלכות מופיעים בראש הספר, ומתחתיהם מדור נרחב ומיוחד בשם "הוספות ועיונים", המוסיף נופך של טעם ועיון נפלא לכל הלכה מההלכות המובאות בספר, והכל בעומק ובבהירות רבה, ובכשרון רב, כיד ה' הטובה עליו.
ברכותינו ואיחולנו אל הרה"ג המחבר שליט"א שיוסיף להרבות חילו בעמל התורה הקדושה מתוך שלווה והרחבת הדעת, ויניף עוד כהנה וכהנה את ידו הגדולה בחיבורים חשובים כאלו, לתועלת הכלל ולהרמת קרן התורה וההלכה.
את הספר ניתן להשיג בבית המחבר שליט"א ברח' המגיד ממעזריטש 51, ובחנויות הספרים המובחרות.