Get Adobe Flash player

יומא טבא הוא לרבנן בהגלות נגלות אור יקרות על פני עולם התורה, הוא ניהו הספר הנפלא והנשגב למאוד, "זבח טוב" על מסכת זבחים, שיצא זה עתה לאור עולם. פרי עמלו ויגיעו הרב של הגאון רבי טוביה פינחס בן דוד שליט"א, ראש חבורת קדשים בכולל "אור דוד", שבבית הכנסת "בני תורה" בעירנו.

יצירה כבירה ומפוארת הניח הרה"ג המחבר שליט"א על שולחנם של לומדי התורה וחכמיה, יצירה מלאה וגדושה מזן אל זן בכל עניני מסכת זבחים וסוגיותיה העמוקות, והמסתעף ממנה להרבה עניני קדשים, דבר דבור על אפנו, בצחות הלשון, בהיקף מופלא ובעמקות מיוחדת ועיון רב בכל דבר וענין, כיד ה' הטובה עליו.
י"ד שערים נפתחים בספר, ומסתעפים הם למאות סימנים על פני שש מאות עמודים, עם מפתח ערכים מפורט, המעשירים טובא את העיון בלימוד עניני קדשים, כל סוגיא וסוגיא בעושר רב מראשיתה ועד אחריתה, וללא ספק יחכימו הדברים הרבה את כל לומדי המסכת והוגיה.
הרה"ג המחבר שליט"א - מפארי גידולי ישיבת "קול יעקב" המעטירה - נודע לתהילה בהיותו מחשובי מרביצי התורה בעירנו, וממרימי קרנה של תורת קדשים, בכולל לאברכים מצויינים, שבראשותו ובראשות אביו החשוב הגאון רבי יוסף שליט"א, ומסתופפים בצילם מטובי אברכי בני התורה מעירנו, הלנים באהלה של תורה, ביגיעה ושקידה רבה בסדר קדשים.
הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי התורה, המשבחים ומהללים את היצירה המפוארת שהעלה הרה"ג המחבר שליט"א בעמלו הרב, ואף אנו נבוא אחריהם בברכת הדיוט שייאותו רבים לאורו הטוב, ויוסיף עוד כהנה וכהנה בהרבצת התורה, מתוך שלווה והרחבת הדעת, ומתוך בריות גופא ונהורא מעליא - אמן ואמן.