Get Adobe Flash player

"רבי יצחק פתח, "כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", אמר שלמה על כל התורה כולה עמדתי ועל פרשה זו של פרה כיון שהייתי מגיע בה הייתי דורש בה חוקר בה ושואל בה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". (ילקו"ש חוקת)

המשך קריאה: טעמי תורה (יא)

עוד לא תמו ימי בכי אבל אדירי התורה, אשר הוכינו בכפלים הפלא ופלא, ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו תסתתר, בהסתלק מעמנו שני עמודי עולם בעל ה"שבט הלוי זצוק"ל ובעל ה"חידושים וביאורים" זללה"ה. יתומים היינו ואין אב.

המשך קריאה: אדם (יב)

"אמר ריש לקיש: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן: באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים" (מגילה יג:). היינו דתנן – מימות קוצץ בן קוצץ זה ועד היום "משמיעים על השקלים". כדי להקדים רפואה למכה, הצלה לסכנה, להקדים שקלינו לשקליו. מאבק איתנים מתחולל בין מחצית השקל שלנו, בבחינת ונשלמה פרים שפתינו, לעשרת אלפים ככרות הכסף ששוקל עלינו שרו של עמלק.

המשך קריאה: הקדים שקליהן לשקליו (י)