Get Adobe Flash player

במדור יתפרסמו תגובות של קוראי הגליון. כל מאמר כולל בתוכו את כל התגובות הנבחרות עבור גליון אחד.

הרב יעקב שמשון שפירא שליט"א
ראיתי את מאמרו הנפלא של הרב מרדכי עמנואל על זמן הביעור של פירות שביעית, ורציתי להעיר נקודה אחת. והיא שבמאמר הובא בשם הר"ש שאם ידוע שזמן הביעור מוקדם מפסח צריך לבער קודם. ומהצעת הדברים נראה שהפוסקים שנקטו לבער בער"פ וכדומה, חולקים על הר"ש, ונראה מזה שלהלכה לא נוקטים כדעת הר"ש.

המשך קריאה: מו"מ בענין זמן הביעור ביין של שביעית בזמנינו (כב)

בדבר השאלה, מדוע אין מפסיקין לשאול הגשמים בא' בניסן, חמשה עשר יום קודם הרגל מפני עולי הרגלים.
הדברים ברורים שאין מפסיקין לשאול הגשמים בעונתן מפני שאין מבקשים שתפסק הברכה וכמו שמבאר תוס' בבא מציעא כ"ח ע"ב (אבן טוען) בשם הירושלמי דאין יכולים להתפלל על רוב טובה שתפסק, וכאשר בימות הגשמים פוסקין מלשאול הגשמים הרי זה כמבקש שיפסקו, ושונה מהא דאין מתחילים לשאול הגשמים שאז אין מבקשים שתפסק הטובה.
יישר כח על העלון הנפלא
יעקב ולדמן

במה שדן הרב נחום הרצל לגבי אכילת איסור האם טמטום הלב הוא מחמת האיסור או מחמת טבע המאכל, יש לתמוה מה שייך לומר דהוי מחמת הטבע הרי בשלמא בבהמה טמאה שייך לומר שהטבע גורם לטמטום אך לגבי בשר נבילה וודאי שאין הטבע גורם שהרי אין הבדל בטבע בן אם הבהמה נשחטה כדין לבין אם נעשתה נבילה, אלא שכבר נחלקו בזה האחרונים ודעת המשך חכמה והעמק דבר שהטמטום הוא מחמת הטבע, ומצווה לישב.
נשלח ע"י מ.ג.