Get Adobe Flash player

בברכות השחר מודים ומברכים על שהקב"ה זוקף כפופים ופוקח עורים (כמבואר בסימן מו'} דהינו על זקיפת הגוף ועל מאור העניים.ויל"ע מדוע לא תקנו כחמים להודות ולברך גם על שמיעת האוזניים ועל כוח הדיבור, וצ"ב.