Get Adobe Flash player

מדור העוסק בשאלות קצרות בנואים מגוונים בעיקר בתחום הלכה. נשמח לקבל תגובות ותשובות. במידת האפשר החומר יישלח גם לצוות הגליון.

מבואר בשו"ע סימן צג' (סעי' ג') שאסור להתפלל מתוך הלכה שאינה פסוקה אלא מתוך הלכה פסוקה בלבד, כדי שלא יהיה ליבו טרוד בדברי תורה בשעת התפילה.
והנה השו"ע בסימן פה' (סעי' ב') כתב שאסור להרהר בדברי תורה בבית הכסא ובבית המרחץ ובכל במקום הטינופת.
ויש להקשות מאחר ואסור להרהר בדברי תורה בבית המרחץ ובית הכסא א"כ מדוע לא אמרו שאין להיכנס למבאות המטונפים מתוך הלכה שאינה פסוקה שמא יהרהר בהם בדברי תורה, כשם שאמרו לגבי תפילה שאסור להתפלל מתוך הלכה שאינה פסוקה שמא יהיה טרוד בדברי תורה בשעת התפילה.