Get Adobe Flash player

כאן נביא מאמרים בנושאי השקפה, מוסר וערכי התורה ועולמו ברוחני של האיש היהודי. המאמרים יעסקו בתובנות הנדרשות לצורך ההתעלות הרוחנית שאנו כה שואפים אליה, בתוכן הפנימי שעלינו להכניס בקיום המצוות, בהכרה של הקשר שיש בין הקב"ה לכל אחד ואחד מעם ישראל.

"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם". וברש"י: קדושים תהיו הוו פרושים מן העריות ומן העבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם, ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו, קדושים יהיו אשה זנה וחללה וגו'.

המשך קריאה: מכור הברזל – למרגלות ההר (כה)

"ועשו ארון עצי שטים" (פרשת תרומה, כה, י). וכתב הכלי יקר: "ועשו ארון – מה שנאמר בכולם ועשית וכאן נאמר ועשו, אמרה התורה הכל יבואו ויתעסקו בארון כדי שיהא לכולם חלק בתורה, כי כתר תורה הפקר לכל".
והיינו ששינתה התורה וכתבה את עשיית הארון בלשון רבים, בשונה משאר כלי המשכן שנאמר בהם "ועשית", להורות כי כל איש מישראל יש לו חלק בתורה הקדושה, וכמאמרם ז"ל: "תורה מונחת בקרן זווית כל הרוצה יבוא ויטלנה".

המשך קריאה: עשיית הארון - כללים לקנין התורה (כב)

א. מדוע יש לעסוק בהשתדלות
לדברי הכל אין קשר בין ההשתדלות לתוצאה, כי התוצאה באה ישירות מיד הקב"ה. ונאמרו בזה כמה ביאורים בדברי רבותינו ז"ל:
לדברי המסילת ישרים בפכ"א ההשתדלות היא קנס שנקנס בה אדה"ר לאחר חטא עץ הדעת. א"כ, אין טעם להרבות בקנס, אלא יצא ידי חובת הקנס בהשתדלות מועטת. והראיה משלהי קידושין דף פ"ב, ב' וז"ל: "תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער והם לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאפרנס שלא בצער? אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי שנאמר עונותיכם הטו." עכ"ל.

המשך קריאה: מהות ההשתדלות (כא)

יש לנו שתי מצוות בחג חנוכה, הדלקת הנרות והלל והודאה. ויש לשאול על מה אנחנו מהללים ומודים, על הגאולה שלנו מידי היוונים והמתייוונים שרצו לעקור תורה מישראל, או על הזכות להדליק נרות שלא נמנעה מאיתנו.

המשך קריאה: זכות קיום המצוות בשלימות (כ)

משא הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
ראש ישיבת "עטרת ישראל"
במעמד קבלת הפנים למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
בבואו לעירנו לכבוד התורה ועמליה
ולחזק ולרומם את שמירת השבת בהידור
כהוראת מרנא החזון איש זיע"א


ברשות שר התורה מרן בעל הדרך אמונה, מרנן ורבנן ורבותי. אנחנו עומדים עכשיו יומיים לפני תחילת הזמן בישיבות הקדושות. חייבים להתחזק, כל אחד צריך לדעת כשהוא נכנס בשערי הישיבה, שהוא נכנס על מנת להיות גדול בישראל, הש"ס לא ניתן ליחידים, הש"ס ניתן לכל אחד ואחד, ההבנה והעמקה והידיעה של כל התורה כולה - היא צו ראשון לכל אחד ואחד מבני ישראל. חייבים להכריז את הביטחון הזה - שבסייעתא דשמיא נצמח ונגדל לתפארת. הלוא גם בדורנו תראו שישנם ספרי תורה מהלכים...

המשך קריאה: עמלות התורה וחיזוק השבת (יט)