Get Adobe Flash player

כאן נביא מאמרים בנושאי השקפה, מוסר וערכי התורה ועולמו ברוחני של האיש היהודי. המאמרים יעסקו בתובנות הנדרשות לצורך ההתעלות הרוחנית שאנו כה שואפים אליה, בתוכן הפנימי שעלינו להכניס בקיום המצוות, בהכרה של הקשר שיש בין הקב"ה לכל אחד ואחד מעם ישראל.

הסה"ק הביאו את דברי בעל הרוקח של"ו הנרות שמדליקים בחנוכה - רומזים לל"ו שעות שבהם האיר האור הראשון שנגנז לאדם הראשון כמבואר בדברי חז"ל וכן רומזים לל"ו מסכתות של תורה שבעל פה אשר שם נגנז האור כמו שיובא לקמן וצריך להבין את השייכות המיוחדת של נרות החנוכה לאור הגנוז.

המשך קריאה: אור יחוד ה' הגנוז בנרות החנוכה (ח)

על פסוק זה דרשו חז"ל במסכת יבמות (סד:) אמר רבי יצחק, יצחק אבינו עקור היה, שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו, על אשתו לא נאמר אלא לנוכח, (כלומר "בשביל" אשתו וכמו שכתב ברשב"ם) מלמד ששניהם עקורים היו. אי הכי, ויעתר לו - ויעתר להם מיבעי ליה, לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע.

המשך קריאה: ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו (ז)

הרש"י הראשון על התורה ידוע ומוכר לכולנו. אך ככל שפרסומו רב, כך פירושו מוסתר ועלום מאיתנו, ואכן במשך הדורות נשתברו הרבה קולמוסים בביאורו. ננסה גם אנחנו לעמוד על דבריו.

המשך קריאה: ביאור הרש"י הראשון על התורה (ו)

הבטחת התיקון השלם ע"פ דברי רבותינו זללה"ה
בעת הזאת אנו עומדים בפרשת דרכים: השלמת התורה, אחרית שנה, ואחרית הימים...

המשך קריאה: חיתום התורה – הבטחת התשובה והגאולה (ה)