Get Adobe Flash player

כאן נביא מאמרים בנושאי השקפה, מוסר וערכי התורה ועולמו ברוחני של האיש היהודי. המאמרים יעסקו בתובנות הנדרשות לצורך ההתעלות הרוחנית שאנו כה שואפים אליה, בתוכן הפנימי שעלינו להכניס בקיום המצוות, בהכרה של הקשר שיש בין הקב"ה לכל אחד ואחד מעם ישראל.

מוסר החיים שבפרשת בראשיתברש"י בתחילת בראשית - "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החודש הזה לכם" שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל - ומה טעם פתח בבראשית משום "כח מעשיו הגיד לעמו - לתת להם נחלת גויים" - שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו - ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".
יתכן שבדברי רש"י כאן, יש רמז להקדמה עיקרית, שרק על ידה יכול האדם לקבל עול תורה ומצוות.

המשך קריאה: ותלמדם חוקי חיים (יח)

הטור באורח חיים הלכות ראש השנה (סימן תקפ"א) מביא את דברי הפרקי דר"א (פרק מ"ו) בראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלקים בתרועה וגו' לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר (עמוס ג) אם יתקע שופר בעיר וגו' וכדי לערבב השטן.

המשך קריאה: השופר של אלול (טז)

"ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם וגו' בחדש החמישי באחד לחדש" (במדבר ל"ג ל"ה). וב"העמק דבר" כתב וז"ל: לא הודיע הכתוב לא במיתת משה ולא במיתת מרים החודש והיום כי אם במיתת אהרן, ללמדנו שאותו החודש גרם להיות לשטן לגדולת עבודת המשכן שהיה על ידי אהרן הכהן הראש, ומזה סימן לדורות דבחודש אב יהא נחרב בית המקדש עכ"ל.

המשך קריאה: ראש חודש אב – יום פטירת אהרן הכהן (טו)

מעלת הנזיר - בכמה מקומות מצאנו שהיא גדולה מאוד.
בפירוש הפסוק ''כי יפליא לנדור נדר נזיר לה' '' כתב האבן עזרא דיפליא פירושו יעשה דבר פלא, כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם. הרי לן דנזירות - פלא הוא.
ובפירוש המקרא ''כי נזר אלוקיו על ראשו'' בפשטות פירוש ''נזר אלוקיו'' דהנזירות שנדר לשם אלוקיו - על ראשו - שהרי גדל שער ראשו. אכן בתרגום אונקלוס ובתרגום יב''ע ''ארי כלילא דאלהה על רישיה'', וכלילא לשון כתר כלומר דכתר אלוקיו על ראשו.
וכ''כ האבע''ז וז''ל וי''א כי מילת נזיר מנזרת נזר, והעד כי נזר אלוקיו על ראשו.

המשך קריאה: מעלת הנזירות (יד)