Get Adobe Flash player

המדור עוסק בדינים השייכים לדיני ממונות, וכל העניינים המדוברים בשולחן ערוך חושן משפט. כאן נמצאים דינים מעשיים השייכים לכל אחד ביום יום, דיני שכנים, נזיקין, הלואות ופרעונות, ועוד מגוון רחב של נושאים.

בזמנינו שכיח הנושא של תוספת בניה בגגות, ובדרך כלל הבעלות על הגג משותפת לכל דיירי הבנין, ולפעמים הבונה אינו מקבל רשות מדיירי הבנין או מחלקם [גם שכיח שהבונה מקבל רשות על בניה בשטח מסויים, והוא מגדיל את השטח ללא רשות].

המשך קריאה: דין תשלומי שכירות בדייר שבנה על הגג בלי רשות השכנים (כג)

א. בתנחומא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני העכו"ם. מנין לבעלי דינין של ישראל שיש להם דין זע"ז שיודעים שהגויים דנים אותו כדיני ישראל שאסור להזדקק לפניהם, ת"ל אשר תשים לפניהם, לפני ישראל ולא לפני גויים. שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני הגויים כפר בקב"ה תחילה ואח"כ כפר בתורה שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבנו פלילים. מלה"ד, לחולה שנכנס רופא לבקרו. אמר לבני ביתו האכילוהו והשקוהו כל מה שרוצה אל תמנעו ממנו כלום. נכנס אצל אחר אמר לבני ביתו הזהרו שאל יאכל דבר פלוני ואל ישתה דבר פלוני. אמרו לו לזה אמרת לאכול כל מה שרוצה ולזה אמרת אל יאכל, א"ל הראשון אינו של חיים לפיכך אמרתי אל תמנעו ממנו כלום, אבל זה שהוא של חיים אמרתי אל יאכל דבר פלוני שלא יכביד חליו. וכן חקות הגויים שנאמר כי חקות העמים הבל הוא וכתיב וגם אני נותן להם חקות לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אבל לישראל נתתי להם מצוות וחוקים טובים שנאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם עכ"ל.

המשך קריאה: איסור הליכה לערכאות (כב)

כיום שכיח שיש בבניינים חללים הנוצרים בעת הבניה, ומתעוררת השאלה למי יש את הזכות להשתמש בחללים אלו, ולכאורה הדבר פשוט ששטח החללים שייך לכל דיירי הבנין, שהרי המגרש של הבנין הוא שייך לכל הדיירים, וכל שטח שאינו בתוך אחד הדירות, שייך לכל הדיירים, [וכן הוא גם לפי תקנון 'בית משותף', שמלבד שטח הדירות, הכל שייך לכל הדיירים], ולכן באופן שיש אפשרות ליצור גישה חיצונית לחללים, [היינו בלי כניסה לאחד הדירות], הרי בודאי שהרשות להשתמש בשטח היא לכל דיירי הבנין, ואין כל יתרון לשכנים הגרים סמוך לחללים.

המשך קריאה: כופין על מידת סדום (כא)

ראובן שותף עם שמעון בבית אבות בחו"ל, ושמעון מבקש לחלוק את שותפותם בטענה שהמוסד אינו מתנהל לשביעות רצונו, האם זכאי הוא לדרוש את פירוק השותפות וכיצד.

המשך קריאה: חלוקת שותפות בגוד או איגוד (יט)

חיוב של דמי תיווךאדם פנה למתווך בבקשה שיציע לו דירה לקניה, המתווך הציע לו מספר דירות ומסר לו את פרטיהם ואת אופן ההתקשרות עם בעלי הדירות - לאחר שסוכם ביניהם כי הקונה יפנה בעצמו לבעלי הדירות. לאחר שהקונה קיבל את הפרטים, שקל בדעתו כי חבל סתם לשלם דמי תיווך, ופנה לאחד ממקורות המידע הנותנים מידע תמורת תשלום נמוך, וקיבל מהם מספר הצעות, ומתוכם קנה את אחת הדירות, והתברר כי הדירה אותה רכש הינה אחת מהדירות שהציע לו המתווך.

המשך קריאה: חיוב דמי תיווך (יח)