Get Adobe Flash player

המדור מכיל מאמרים על פרשת השבוע ועל הנושאים הרלוונטיים לתקופה, כגון חגים, מועדים ואירועים חשובים של עם ישראל.

קניני אשה לבעלה נלמדים בגזרה שוה של קיחה קיחה משדה עפרון, שכמו שהשדה של עפרון נקנה לאברהם על ידי כסף, כך גם קנין אשה לבעלה נעשה על ידי כסף.

המשך קריאה: השדה אשר קנה אברהם (יט)

התחדשות העולםעומדים אנו בסיום מעגל ופתיחת מעגל חדש, בתורה, בשנה, ובהנהגת העולם כולה. והכלל תמיד – כי את כל הטוב הכין לנו השי"ת מראש מקדם, ואנו מובטחים על יציאתו אל הפועל בשלמות תכליתו, אלא שנתן לנו היכולת והזכות להיות שותפים בהבאת הטוב לעולם. מ'ה ש'היה ה'וא שיהיה, ר"ת מש"ה, שהוא הנשלח להיות גואל ראשון והוא המעותד להיות גואל אחרון, בגאולה השלמה שהיא בזכות ובסגולת התורה.

המשך קריאה: התחדשות התורה – לראות בטוב ה' בארץ חיים (יח)

בריאת העולם והזכות של היהודים בארץ ישראלמצינו פעמים רבות בש"ס, שבתחילת המסכת דנה הגמרא או שדיברו הראשונים בהקשר שיש בין המסכת הנוכחית למסכת הקודמת, ובוודאי שגם בראותנו שנתקשרו ביום שמחת תורה הסיום וההתחלה של התורה הקדושה, יש לנו לחפש את הקשר הזה גם כאן. ויתירה מזאת, הרי "קודשא בריך הוא (התגלות הבורא לברואיו) ואורייתא (התגלות הרצון של הבורא) וישראל (הכלים של העשיה) חד הוא", ואם כן בוודאי שאין ההתחלה והסיום של האורייתא, דברים נפרדים במהותם.

המשך קריאה: בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ (יח)

שער לימים נוראיםירח האיתנים
• חודש תשרי הוא זמן אסיפה וקהילה להיקהל ולעמוד על נפשם לחלות את פני המלך שהשלום שלו, כל איש ישראל בירח האיתנים ... ולזכור זכרונות שופרות מעשה אבות איתני עולם. וזמנו גורם שהחלש יאמר גבור ותקיף במצוות אני להתחזק במצוות בזה החודש. (יסוד ושורש העבודה).

תשובה מועלת - מכל מקום
• אע"פ שחזר אדם ממעשיו הרעים בתשובה שלימה ומצא את עצמו נענש אח"כ, אל יהרהר אחר מידותיו של הקב"ה בכך שאפשר שנגמר הדין לעונש זה, או שמ"מ הוקל ע"י התשובה. שהתשובה לפעמים מכפרת מכל וכל, ולפעמים מקילה העונש ואינו מעבירתו מכל וכל, הכל כפי מה שיחייב קו היושר במשפטי השם אשר אופני דרכיו נעלמים ממנו. ולעולם יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. (מאירי ר"'ה שם)

המשך קריאה: פנינים - ימים נוראים (יז)

בנוסח הסליחה 'עקידה' לער"ה ייסד הפייט תחינה בזה"ל: "בוקר רחמיך נכמרו על בן יחיד ועליו זרחו. ויקרא אליו מלאך ה' אל הנער ידים אל ישולחו. כי ביצחק יקרא לך זרע וזכרו לדורות הניחו. לכם למשמרת עד הבוקר".

המשך קריאה: מהות ניסיון העקידה (יז)