Get Adobe Flash player

המדור מכיל מאמרים על פרשת השבוע ועל הנושאים הרלוונטיים לתקופה, כגון חגים, מועדים ואירועים חשובים של עם ישראל.

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון: כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו: (דברים ט"ו ז-ח).

המשך קריאה: די מחסורו אשר יחסר לו (טז)

כתיב בפר' ראה (טו, א - ט): "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לד' וגו' כי ברך יברכך ד' בארץ אשר ד' אלו' נותן לך נחלה לרשתה. השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וגו' והיה בך חטא".

המשך קריאה: חקירה בענין קיום מצוות שמיטת כספים בזמן הזה (טז)

על הפסוק בפרשת פנחס (ל, לו) גבי קרבנות עצרת, מביא רש"י, פר אחד איל אחד, אלו כנגד ישראל שהם אחד להקב"ה, התעכבו לי מעט עוד, ולשון חיבה הוא זה כבנים הנפטרים מאביהם הוא אומר להם, קשה עלי פרידתכם עכבו עוד יום אחד, משל למלך וכו'.

המשך קריאה: קשה עלי פרידתכם (טו)

בבואנו לדבר בפרשת המרגלים, צריכים אנו לידע כי אין לנו שיג ושיח בעומק חטאם, ולא שום תפישה במעשי אנשי דור המדבר, דור דעה, שקבלו את התורה ישירות מאיתו ית' בדרגת נבואה של פנים בפנים, וכל מעשיהם היו בדרגות גבוהות מאד של דביקות וקרבת ה', ולגודל קדושתם וקרבתם אליו, אפילו מחשבה דקה מצרפה הקב"ה לעוון ונענשים על זה.

המשך קריאה: ענין המרגלים (יד)