Get Adobe Flash player

המדור מכיל מאמרים על פרשת השבוע ועל הנושאים הרלוונטיים לתקופה, כגון חגים, מועדים ואירועים חשובים של עם ישראל.

פעמיים ביום– בקריאת שמע - אנחנו קוראים פרשת ציצית, פרשה אחרונה של פרשת שלח. הרמב"ם בהלכות קריאת שמע (פרק א הלכה ב' וג') כותב שיש שתי סיבות שפרשה זו נכללת בקריאת שמע: שיש בה זכירת כל המצוות, ויש בה זכירת יציאת מצרים.

המשך קריאה: זכירת יציאת מצרים וקבלת עול מלכות שמים (יד)

ושננתם לבניך
יש לימוד חשוב שצריך ללמוד, סיפר לי נכדו של רבי אברהם רייסנר שסבו היה יושב ולומד בביתו סגור בחדרו, היתה לו ספריה גדולה, וכשהיה רבי חיים גריינימן זצ"ל צריך לספר מסויים היה פונה לביתו, וכשבא אליו בפעם הראשונה וראה שסוגר עצמו בחדרו, אמר לו, למה הנך סוגר עצמך, הרי יש כאן ילדים, תפתח את הדלת כדי שיראו הילדים שהאבא לומד, זה חינוך שכשלומדים בבית שיש בו ילדים שילמדו בגלוי, כדי שהילדים יראו איך שהאבא לומד.

המשך קריאה: דרכי לימוד התורה וקנינה (יג)

"וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ" [תזריע י''ב ג']
איתא בגמ' שבת (דף קל''ז) תנו רבנן המל אומר אשר קידשנו במצותיו וציונו על המילה, אבי הבן אומר אקב''ו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, העומדים שם אומרים כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעש''ט.

המשך קריאה: בענין "ברית" ו"מילה" (יב)

המשנה בערכין (ח:) כותבת "אין בנגעים פחות משבוע אחד, ולא יתר על שלשה שבועות", ומבארת הגמ' שפחות משבוע - אלו נגעי אדם שנבררים בשבוע אחד אם לטהר אם להחלט, ולא יתר על שלשה שבועות - אלו נגעי בתים שבתוך שלושה שבועות מתברר מה דינו של הבית המנוגע, וע"ז דרש רב פפא את הפסוק בתהילים (לו' ז') צדקתך כהררי אל - אלו נגעי אדם, ומשפטיך תהום רבה - אלו נגעי בתים.

המשך קריאה: צדקתך כהררי אל - אלו נגעי אדם (יב)