Get Adobe Flash player

המדור מכיל מאמרים על פרשת השבוע ועל הנושאים הרלוונטיים לתקופה, כגון חגים, מועדים ואירועים חשובים של עם ישראל.

כתב רש"י על הפסוק (פ"ז פס' ג') "ואני אקשה את לב פרעה" וז"ל: ואני אקשה - מאחר שהרשיע והתריס נגדי... טוב לי שיתקשה ליבו למען הרבות בו אותותי... ואעפ"כ בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק ה' את לב פרעה אלא ויחזק לב פרעה. עכ"ל.

המשך קריאה: ואני אקשה את לב פרעה (ט)

ידועים דברי הלבוש (מובא במ"ב בסימן תרע) מדוע לא קבעו את ימי החנוכה למשתה ושמחה, ואילו את פורים קבעו למשתה ושמחה, משום שבפורים היתה גזירה להשמיד ולהרוג את הגופות, שהוא ביטול משתה ושמחה, ולא את הנפשות, שאפילו המירו את דתם ח"ו לא היה מקבל אותם (אחשורוש), לכך כשהצילם הקב"ה קבעו להללו ולשבחו ית' ג"כ ע"י משתה ושמחה, משא"כ במעשה דאנטיוכוס (חנוכה) שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם כמו שאנו אומרים "להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל חוקי רצונך", ואם היו ישראל מכניעים להם להיות כבושים תחת ידם ולהעלות להם מס וחוזרים לאמונתם ח"ו לא היו מבקשים יותר, אלא שהגביר הקב"ה יד ישראל ונצחום לכך לא קבעום אלא להלל ולהודות לבד, כלומר כיון שהם רצו למנוע אותנו מזה לכפור בדתו ח"ו ובעזרתו ית' לא הפיקו זממם וגברה ידינו לכך אנו מודים ומשבחים לו על שהיה לנו לאלקים ולא עזבנו מעבודתו ע"כ.

המשך קריאה: מהות ימי החנוכה (ח)

מפרש רש"י, 'לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו, מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק'.

המשך קריאה: ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק (ז)

'תני קטן שיכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות. בעון קומי רבי אבהו מפני מה פורשין, אמר לון מפני שמחשבותיו רעות. אמרין ליה לא קטן הוא? אמר לון ולא כן כתיב כי יצר לב האדם רע מנעוריו? אמר רבי יודן 'מנעריו' כתיב משעה שהוא ננער ויוצא לעולם' [ירושלמי ברכות ג, ה]. ואמרו חז"ל [ילקו"ש קהלת תתקעא] על הכתוב 'טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל' [קהלת ד, יג] שיצה"ר נקרא 'זקן' כי ניתן באדם מיד כשנולד, ואילו יצה"ט נקרא 'ילד' כי ניתן באדם רק כאשר נעשה גדול ושלמה דעתו.

המשך קריאה: ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו (ו)