Get Adobe Flash player

המדור מכיל מאמרים על פרשת השבוע ועל הנושאים הרלוונטיים לתקופה, כגון חגים, מועדים ואירועים חשובים של עם ישראל.

כתב הרמב"ם פ"ט ממלכים ה"א, על ששה דברים נצטווה אדם הראשון וכו' הוסיף לנח אבר מן החי, שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו שבע מצות וכו' עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו.

המשך קריאה: אך בשר בנפשו דמו  לא תאכלו (ו)

איתא במד"ר (פ"ח): "ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו. מהו ראמות לאויל חכמות וכו', רבנן אמרי, הטיפש הזה נכנס לביהכנ"ס ורואה אותן עוסקים בתורה והוא אומר להן, היאך אדם למד תורה תחילה. אומרים לו, תחילה קורא במגילה ואח"כ בספר ואח"כ בנביאים וכו', ואח"כ בהלכות ואח"כ באגדות. כיון ששומע כך אומר בלבו, אימתי אני למד כל זאת. וחוזר מן השער. הוי, בשער לא יפתח פיהו. אמר רבי ינאי: למה"ד, לכיכר שהיה תלוי באוויר. טיפש אומר, מי יוכל להביאו. ופקח אומר, לא אחד תלה אותו. מביא סולם או קנה ומוריד אותו. כך כל מי שהוא טיפש אומר, אימתי אקרא כל התורה. ומי שהוא פיקח, מהו עושה, שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה. אמר הקב"ה, לא נפלאת היא ואם נפלאת היא ממך, שאין אתה עסוק בה. הוי, כי המצוה הזאת".

המשך קריאה: כי המצוה הזאת וגו' לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וגו' (ה)

ז"ל הרמב"ן: "נרמז בכאן בתורה איסור הגאות כי הכתוב ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב וכל שכן האחרים שאינן ראויים לכך כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזהירנו להיות לבבו שפל ככל אחיו הקטנים ממנו כי הגאוה מדה מגונה ונמאסת אצל האלהים אפילו במלך כי לה' לבדו הגדולה והרוממות ולו לבדו התהלה ובו יתהלל האדם כענין המבואר על יד המלך שלמה (משלי טז ה) תועבת השם כל גבה לב וכתיב (ירמיהו ט כג) כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו'".

המשך קריאה: לבלתי רום לבבו מאחיו (ד)

דרשו חז"ל מהפסוק בפרשתנו 'שום תשים עליך מלך – שתהא אימתו עליך, ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ולכאורה יש מחלוקת בין הגמרא לספרי מהיכן הלימוד הזה. להגמרא (קדושין לב: וסנהדרין כ:) הדרשה היא מ'שום תשים עליך מלך' שברישא דקרא, ולהספרי הדרשה היא מסיפא דקרא – 'מקרב אחיך תשים עליך מלך'.

המשך קריאה: שום תשים עליך מלך (ד)