Get Adobe Flash player

המדור מכיל מאמרים על פרשת השבוע ועל הנושאים הרלוונטיים לתקופה, כגון חגים, מועדים ואירועים חשובים של עם ישראל.

המשך חכמה וכן הח"ח בהקדמה לליקוטי הלכות מק' מהו זאת חוקת וכי זה חי' שנאמר בו חוקה ובשלמא למ"ד טעם כעיקר לאו דאוריתא ממילא ליכא טעם לאסור הכלים דהרי האוכל שישתמשו בזה יהיה שרי כי טעם לאו כעיקר וממילא זה חוקה אך אם טעם כעיקר דאוריתא מ"ש בזה חוקה הרי זהו עצמו של איסור שנמצא בכלי, עד כדי שר' צבי פסח בשו"ת הר צבי יו"ד מבאר את קו' הרמב"ן שמק' למה נצטוו בהגעלת כלים דוקא במלחמת מדין ולא קדם במלחמת סיחון ועוג וכן הק' בדעת זקנים דהרי לא נאמר חי' בגיעולי כלים דהרי איסור נבילה נאמר קדם.

המשך קריאה: ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה לאמר זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה (ג)

רבותינו דקדקו בפרשתינו שהתורה מחייבת כרת על ביאת מקדש בטומאה, שנא' "משכן" ונאמר "מקדש". ודרשו, אילו נא' מקדש ולא נא' משכן הייתי אומר על המקדש יהא חייב שהרי קדושתו קדושת עולם, ועל המשכן לא יהא חייב. (שבועות טז: ע"ש)

המשך קריאה: קדושתו קדושת עולם (ב)

"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני: לא תעשה לך פסל וכל תמונה וגו': לא תשתחוה להם ולא תעבדם וגו' פוקד עון אבות וגו' ועל רבעים לשנאי: ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי".

המשך קריאה: לא יהיה לך אלהים אחרים על פני (א)