Get Adobe Flash player

המדור מכיל מאמרים על פרשת השבוע ועל הנושאים הרלוונטיים לתקופה, כגון חגים, מועדים ואירועים חשובים של עם ישראל.

גמ' מגילה דף יט. במשנה "מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה י"ח ר"מ אומר כולה רבי יהודה אומר מאיש יהודי. תניא רשב"י אומר מבלילה ההוא. א"ר יוחנן וכולן מקרא אחד דרשו, ותכתב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף. מאן דאמר כולה תוקפו של אחשוורוש, ומאן דאמר מאיש יהודי תוקפו של מרדכי, ומ"ד מאחר הדברים האלה תוקפו של המן, ומ"ד מבלילה ההוא תוקפו של נס, רב הונא אמר מהכא ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם, מ"ד כולה מה ראה אחשוורוש שנשתמש בכלים של בית המקדש על ככה משום דחשיב שבעים שנין ולא איפרוק ומה הגיע אליהם דקטל ושתי, וכו',

המשך קריאה: ביאור משתה אחשוורוש – הקלקול והתיקון בדרך דרש ורמז (כג)

חז"ל קבעו את ימי הפורים לימי משתה ושמחה, ומלבד השמחה שנתקנה בימי הפורים הרחיבו את דין השמחה לכל החודש, ז"ל הגמ' [תענית כט.] 'אמר ר"י בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה'.

המשך קריאה: דרכי קנין השמחה (כג)

בעשרת הדברות בפרשת יתרו נאמר "זכור את יום השבת לקדשו", ובפרשת דברים נאמר "שמור את יום השבת לקדשו". בגמרא ברכות דף כ: דרשינן מהכא בהיקש, שכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, "והני נשי כיון דאיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה", ומשום הכי חייבות מדאורייתא בקידוש.

המשך קריאה: בדין ערבות בנשים (כב)

"אם כסף תלוה את עמי... לא תשימון עליו נשך".
מצוי שאדם קונה ספר, בגד או כל מוצר אחר ומשלם למוכר על החפץ, והשתמש בחפץ ואח"כ מצא בו פגם שאפשר מן הדין להחזירו למוכר בטענת מק"ט, האם יוכל להמשיך בינתיים להשתמש בחפץ עד שיחזירו למוכר? והאם צריך לשלם למוכר על מה שהשתמש בחפץ עד עכשיו?

המשך קריאה: חשש ריבית במקח טעות (כב)

'ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו' (שמות כב, ל). פירש"י 'למדך הכתוב שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, שנאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אמר הקדוש ברוך הוא תנו לו שכרו'.

המשך קריאה: קדושת ישראל מול השכר לכלב (כב)