Get Adobe Flash player

מדור זה יעסוק באופן בלעדי בהלכות שבת, טעמיהם, פרטיהם ויסודותיהם, תוך התמקדות בהלכה מעשית ובעיון.

בעקבות עצרת שנערכה בביתר בליל שבת, שהתפללו כולם ברחובה של עיר, ולאחר התפילה יצאו במחול בשירי שבת, יש לדון ולעיין בזה מצד ההלכה.
איתא במתני' ביצה דף ל"ו ע"ב, ולא מרקדין. ובגמ' גזירה שמא יתקן כלי שיר. וכתבו התוס' בדף ל' ע"א ד"ה ולא וכו', ומיהו לדידן שרי, דדוקא בימיהן שהיו בקיאין לעשות כלי שיר שייך למגזר, אבל לדידן אין אנו בקיאין לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר.

המשך קריאה: בענין רקידה בשבת (כה)

הפוסקים דנו בהרכבת משחקים שמתהדקים בהרכבתם, אם מותר להרכיבם בשבת, כיון שהרגילות לפרקם באותו יום, או לפי דרכו של החזו"א דחיבור קבוע של חלקים בלי יכולת פירוק מהווה הפסד לשימוש, ולכן לא נחשב בונה, אלא חשיב ככיסוי הכלים דודאי מותר.

המשך קריאה: בענין חיבור חלקי הרכבה בשבת (כד)