Get Adobe Flash player

מדור זה עוסק באופן ייחודי בדיני שביעית, בחידושים טכנוטלוגיים שדורשים את תשומת לב פוסקי ההלכה, כל זה עם ההעמקה הנדרשת ותשומת לב לפרטי הדינים המורכבים.

כבר נודע שנחלקו בדבר פוסקי זמננו. עיין בדרך אמונה שביעית פ"ה ס"ק מט' שהביא שהחזו"א אסר בזה. אמנם הגרש"ז במנחת שלמה סי' מב' העלה להתיר. ויסוד דבריו שם שכיוון שתשמיש הדלקה הוא תשמיש הראוי בשל שביעית, לא אכפת לן מה שהוא תשמיש של מצוה ואסור להשתמש לאורו, דתשמיש המותר לא אכפת לן הצורך שיש לאדם בתשמיש, כיוון שהוא צריך לתשמיש זה של הדלקה הרי ניתנה שביעית לצרכו.

המשך קריאה: בעניין הדלקת נרות חנוכה בשמן של שביעית (כ)

ירקות בשנה השמינית לשמיטהעם הגיע ר"ה הבעל"ט חולפת לה שנת השמיטה. ונברר בעזהי"ת מאימתי הירקות שמוגדרים כיבול שמינית אין נוהג בהם קדושת שביעית ואין בהם איסור ספיחין.

המשך קריאה: דיני ירקות בשנה השמינית (יז)

במשנה בשביעית (פ"י מ"ג) "פרוזבול אינו משמט, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה וכו' עמד והתקין פרוזבול".

המשך קריאה: בענין שמיטת כספים ופרוזבול (טז)

תקנת אוצר בי"ד מובאת בתוספתא (שביעית ריש פ"ח), והעתיקוה להלכה ראשונים נוספים (הר"ש שביעית פ"ח מ"ט, הרמב"ן ויקרא כ"ה ז', רבינו דוד פסחים נב:, שו"ת הרשב"ש סי' רנ"ח, הראב"ד שביעית פ"ז ה"ג).

המשך קריאה: אוצר בי"ד, לשם מה? (טו)