Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

בהדרת כבודה של תורה הננו להציג בפני בני התורה והוגיה, את הספר היקר והנשגב "תורת המוקצה", פרי תנובתו ויצירתו המופלאה של הרה"ג רבי יעקב מאיר סיטון שליט"א, ראש כולל "תורת שלמה" בעירנו, וממרביצי התורה ומעמידיה בקהילת "טוב דעת" שבשכונת הגפן.

החיבור דנן הינו מלא וגדוש בכל עניני מוקצה הפזורים על פני מסכת שבת. בכ"ו סימני הספר ובשלוש מאות עמודיו, מפליא הרה"ג המחבר שליט"א במלאכת אומן להעמדת הסוגיות על מכונם, דבר דבור על אופנו, ובעריכה נכונה ונבונה, החל מדברי הגמרא והראשונים, ועד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, יחד עם חידושים נפלאים ממעיינו המבורך, כאשר הדברים כולם נתבררו ונתלבנו ביני עמודי, בכולל "תורת שלמה" שבראשות הרה"ג המחבר שליט"א.
הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי התורה שליט"א: רבותיו של המחבר מימי נעוריו; ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, והמשגיח הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א, וכן רבני עירנו המעטירה; מרא דאתרא הגאון רבי יעקב תופיק-אביעזרי שליט"א, הגאון רבי מאיר שמחה אויערבאך שליט"א והגאון רבי משה דוד אדלר שליט"א.
לומדי הלכות שבת וסוגיותיה החמורות של הלכות מוקצה על כל ענפיה, יתענגו טובא כאשר יעיינו ויהגו בספר זה, הראוי לעלות על שולחן מלכים - מאן מלכי רבנן.
ברכותינו להרה"ג המחבר שליט"א שיוסיף ביתר שאת וביתר עוז וברוב כוח ועוצמה, בהרבצת התורה והרמת קרנה, מתוך הרחבת הדעת ומתך בריות גופא ונהורא מעליא, לאורך ימים ושנים טובות, אמן ואמן.