Get Adobe Flash player

פרוייקט עמוד האש

שלום וברוכים הבאים לפרוייקט עמוד האש.

ללא ספק שהאינטרנט מוצף בחומרי קירוב והסברה רבים ומגוונים. יש הרבה סיפורים, מעשיות, אפילו כמות נכבדת של ווערטים לא פסחה על גולשי הרשת. אך מקום שמאחד בתוכו דברי תורה שראויים להכתב בספר, חידושים מקוריים ומיוחדים, ולא העתקות מספרי קודש, הינם דבר נדיר כשם שהם נדרשים.

אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להשתדל להביא כמה שיותר מהחידושים האלו, שנכתבו במחברות של תלמידי חכמים ורבנים, ולא זכו עדיין לצאת לאור, חידושים בהלכה ובהגדה, בתורה ובמוסר, כולם באו לכאן.

כאן המקום להודות לצוות הנפלא של הגליון "נשיח בחוקיך" שבאדיבותם הרשו לנו להשתמש בחומרים של הגליון. לאלו שעדיין לא מכירים את הגליון נספר, שמדובר בגליון שיוצא לאור בביתר עילית, ומכיל חידושים של ת"ח ורבני העיר. הגליון יוצא אחת לחודש בד"כ לפני "שבת מברכין".

 

אנחנו נשמח לקבל את תגובתכם על החומרים המוצגים באתר, וכן לצרף לרשימת תפוצה את המעוניינים לקבל את הגליון החשוב.

 

בברכת התורה,

צוות פרוייקט עמוד האש

בחביבות מיוחדת ובחיבת כבודה של תורה, מציגים אנו את הני תרי צנתרי דדהבא, שני הספרים הנפלאים, הספר "יום טוב כהלכתו", והספר "שמירת המועד כהלכתו", שני חיבורים מפוארים, רבי הכמות והאיכות, פרי תנובתו ועמל יגיעו הרב של הרב הגאון רבי משה אפרים ליברמן שליט"א, מחשובי תלמידי החכמים בעירנו המעטירה.
הספר "שמירת המועד כהלכתו" יצא ראשונה בשנת תשע"ג, אחר יגיעה רבתי של הרה"ג המחבר שליט"א, יחד עם רעהו הרה"ג ר' שמעון גראזינגער שליט"א מלונדון, ובמלאכת אומן העמידו יצירה ייחודית על כל עניני הלכות חול המועד, על כל פרטיהם ודקדוקיהם, אשר כידוע, רבים הם עד מאוד, ואין המון העם בקי בהם כראוי.
הספר - בן שבע מאות העמודים - מחולק לשני מדורים, בראשון יבואו בארוכה כל דיני וכללי חול המועד, ובחלק השני העלה הרה"ג המחבר שליט"א את בירורי הלכה וחידושים נפלאים בהלכות אלו, דברים עמוקים ונעימים, ערוכים בצחות הלשון, ובשפה ברורה השווה לכל לומדי בית המדרש.
הספר השני "יום טוב כהלכתו" יצא לאור בשנת תשע"ה, ואף הוא כקודמו, מהווה יצירת מופת של יגיעה רבה ועצומה, ובהשקעה כבירה על כל פרט ופרט, ודבר נאה ומושלם הוציא הרה"ג המחבר שליט"א מתחת ידו הטובה, לזכות בו את הרבים בידיעת הלכות אלו על בורים.
גם הספר הזה - עם קרוב לתשע מאות עמודים - מחולק לשני מדורים, כמעשהו בראשונה. ובשני הספרים מופיע גם מדור מפתחות מפורט להפליא, המסייע ביד הלומדים והמעיינים בספרים אלו.
שני הספרים מעוטרים לתפארה בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי תורה רבים, ובהם גם הסכמתו של הגאון רבי מאיר שמחה אויערבאך שליט"א, רב שכונת הדקל בעירנו, על הספר "יום טוב כהלכתו".
ראויים הם שני הספרים לעלות על שולחן מלכים - מאן מלכי רבנן, ותיתי לו להרה"ג המחבר שליט"א על שזיכה את הרבים ממעיינו המבורך, וברכותינו ברכת הדיוט, שיוסיף עוד כהנה וכהנה בהרבצת והפצת תורתו, מתוך שלווה והרחבת הדעת, וייאותו לומדי התורה וההלכה לאורו הטוב, לאורך ימים ושנים טובות, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא - אמן ואמן.